Plán pro město, kde se dobře žije

Plán pro město, kde se dobře žije

Pohled Petra Hlaváčka

Bytová krize je v Praze stále skloňovanější problém. Rostoucí ceny nájmů trápí hlavně zranitelnější část Pražanů, drahé ceny bytů pak hlavně mladé lidi. Musíme zajistit, aby v Praze mohl žít skutečně každý.

Krize však nemá jedno jednoduché řešení, protože má velké množství příčin. Od špatného stavebního zákona po přílišnou privatizaci. Musíme pracovat na všech frontách. Potřebujeme stavět více bytů, ale také hledat nové modely bydlení, jako družstva, baugruppe nebo městské nájemní byty. Po letech privatizací jsme začali zase budovat městský bytový fond a plánujeme v tom pokračovat. 

Základem je však budování nových městských čtvrtí. Tam musíme developerům nastavit jasné mantinely, aby tak vznikaly čtvrti s kvalitním urbanismem, obchody, restauracemi, školami i parky. Zkrátka vycházet z dnešního vzoru ideální čtvrti: 15-minutového města krátkých vzdáleností.

Plán pro město, kde se dobře žije
 • Bydlení a rozvoj
  • Kvalitní urbanismus a architektura
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Odbourat zbytečnou byrokracii a urychlit přípravu nových čtvrtí o 5 let

    • Kvalitní urbanismus a dobrá architektura se staly základní podmínkou projektu

    • Zpracovat kvalitní urbanistické studie například na Bubny, Žižkov, Palmovku, Florenc, Komořany nebo Nové Dvory. Profesionální návrh architektů se tak stal dnes standardem u každé nové čtvrti.

    • Představit veřejnosti Metropolitní plán = nový územní plán, a pomocí moderní digitální aplikace jsme získali zpětnou vazbu od občanů

   • V příštím volebním období
    • Budeme dále připravovat nové čtvrti.

    • Klíčové nové čtvrti budou ošetřeny regulačními plány propojenými s plánovacími smlouvami

    • Budeme dále připravovat čtvrti podle pravidel města krátkých vzdáleností

    • Schválíme Metropolitní plán a ukončíme tak nekonečné resuscitace plánu z roku 1999

    • Budeme preferovat recyklaci území výstavbou na brownfieldech a budeme se snažit omezovat pohlcování krajiny městem

  • Město staví město
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Zastavit privatizaci městského bytového fondu

    • Založit Pražskou developerskou společnost, která má za úkol připravovat městské pozemky k výstavbě

    • Začít přípravu asi 8 tisíc bytů, mezi největší projekty patří Palmovka a Nové Dvory

   • V příštím volebním období
    • Začneme s výstavbou městských bytů

    • Připravíme různé modely financování, například PPP, družstevní bydlení, baugruppe a vybereme nejvhodnější. Výstavba musí být dlouhodobě finančně udržitelná

    • Městské byty budou poskytovány především matkám samoživitelkám, potřebným profesím a jako startovací byty pro mladé

    • Připravíme k výstavbě čtvrť na Palmovce

    • Připravíme k výstavbě čtvrť na Nových Dvorech, přímo nad budovanou stanicí metra D

    • Budeme požadovat, aby pozemky, kterých se stát plánuje zbavit, byly převedeny na město a nebyly privatizovány. Na nich pak budeme připravovat další dostupné bydlení

  • Nová pravidla pro developery
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Schválit nová pravidla pro developery, která po developerech požadují příspěvek na školy, školky nebo parky.

    • Požadovat po developerech kvalitní urbanismus a zavázat je k jeho dodržování

    • V řadě míst vyjednat pozemky pro základní školy, parky a další vybavenost

   • V příštím volebním období
    • Developeři se budou podílet na výstavbě občanské vybavenosti

    • Budeme usilovat o lepší přerozdělení daní, aby městu zůstaly prostředky na vybudování veřejné vybavenosti

    • Díky novým pravidlům pro developery budeme získávat byty pro město ze soukromých developerských projektů

    • Budeme pokračovat v tvrdých jednáních s developery nad lepší podobou projektů

 • Vybavenost – městské služby
  • Školství
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Vypracovat Manuál typologie základního školství

    • Připravit výstavbu 14 základních škol

   • V příštím volebním období
    • Dokončíme digitální Strategii rozvoje školství a vypracujeme Investiční plán do školské infrastruktury

    • Už nyní víme, že deficit ve školské infrastruktuře je v řádu desítek miliard, bez pomoci státu a evropských fondů nemáme šanci tento deficit zafinancovat. Zajistíme financování z těchto zdrojů

    • Zintenzivníme ve výstavbě nových školních budov

    • Provedeme důsledný audit kapacit školních budov a najdeme prostory pro detašovaná pracoviště žádaných školních oborů. Například prázdná odborná učiliště mohou poskytnout prostory maturitním oborům

    • Vytvoříme tandem “ředitel a manažer“, aby ředitelům ubyla byrokracie a mohli více řešit kvalitu výuky, kvalitu učitelů

    • Navýšíme prostředky pro školní psychology, po pandemii je jejich práce klíčová

    • Poskytneme větší podporu a poradenství ředitelům škol (například společný právník pro 8 škol)

    • Prověříme možnost navýšit kapacity škol spoluprací se soukromým sektorem, v případě nedostatku míst na veřejných školách by mohlo město dotovat místa na soukromých školách

    • Ve spolupráci s MČ vylepšíme proces výběrových řízení na ředitele. Je potřeba řízení udělat transparentnější, lépe je inzerovat, komunikovat platové podmínky a na výběru spolupracovat s experty, ne politiky

    • Navýšíme kapacitu školek tak, aby bylo místo pro každé dítě od 3 let

    • Podpoříme vznik „hybridních“ neboli „propustných“ škol, tj. škol kde si žák v průběhu studia vybere, jestli ji zakončí výučním listem nebo maturitou, případně obojím

  • Sport
   • Řešení pro zimu 2022/23 – zajistíme miliardu na:
    • Okamžitou finanční pomoc sportovním klubům a spolkům, provozovatelům zimních stadionů, plaveckých bazénů a sportovních hal na pokrytí mimořádných nákladů na energie

    • Digitální vouchery, které pomohou uhradit významnou část členských příspěvků
     sportujících dětí a mládeže

    • Dotace na zateplení a zajištění alternativních zdrojů energie

   • V příštím volebním období
    • Zvýšíme dosud nevyužívaný potenciál venkovních školních sportovišť a vytvoříme ředitelům škol takové podmínky, aby se nebáli své areály poskytnout mimo školní výuku široké veřejnosti včetně možnosti internetového systému rezervace a zapojení kustodů

    • Sjednotíme a zajistíme jasné parametry dotační podpory provozu sportovišť tak, aby byly co nejvíce spravedlivé, jasné, přehledné a kontrolovatelné.

    • Vytvoříme plán na navrácení „sportovních plácků“ do veřejného prostoru, jako míst pro sport, včetně rozvoje workoutových hřišť, fotbalových, basketbalových a dalších prostranství pro neorganizované a neformální sportování, která je potřeba rozšiřovat a stávající rekonstruovat a upravovat pro současné potřeby.

    • Na základě existující analýzy sportovní infrastruktury doplníme matrici městských sportovišť tak, aby byla rovnoměrně dostupná pro všechny Pražany, a to včetně plaveckých bazénů, ledových ploch a víceúčelových hal. Určíme vhodná místa a rozjedeme projektovou přípravu

  • Bezpečnost
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Vylepšit Podolskou vodárnu jako záložní zdroj pro Prahu.

    • Dokončit hasičské zbrojnice v Satalicích, Dubči a Libuši. Dostavují se na území Nebušic, Zličína, Cholupic, Klánovic, probíhá rekonstrukce na Zbraslavi

    • Byla schválena koncepce rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie a Policie ČR. Každý rok se do těchto projektů investovalo na 40 milionů Kč

   • V příštím volebním období
    • Budeme pokračovat v přípravách na black-outy

    • Budeme pokračovat v podpoře jednotek dobrovolných hasičů

    • Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích hasičských zbrojnic – plánují se v Suchdole a Třebonicích

    • Pro krizové situace zavedeme systém dobrovolníků a spolupracujících neziskových organizací přímo navázaných na město přes webový portál při odboru bezpečnosti.

    • Doplníme stavy v řadách městské policie, aby bylo více strážníků:

     • v ulicích, v parcích a na přechodech u základních škol,
     • v městské hromadné dopravě,
     • pro bezodkladnou pomoc seniorům v tíživých situacích
     • pro vznik společných výjezdových míst pro hasiče a záchranku
     • monitorování míst s pravidelným výskytem osob bez domova a toxikomanů, ať již za účelem zjednání pořádku či zprostředkování nabídky pomoci eliminující negativní jevy spojené s chováním problémových osob
     • zapojení preventistů MP Praha a koordinátora prevence kriminality při MHMP s cílem prohloubit u žáků ZŠ a studentů SŠ vědomosti prevence v oblasti šikany, kyberšikany, v souvislosti s důsledkem užívání drog a omamných látek
     • zajištění kybernetické bezpečnosti u městských organizací, společností a úřadů

      

    • Podomní prodej jakýchkoliv služeb bude nařízením zakázaný a budeme ho tvrdě vymáhat

    • Dojednáme s ministerstvem vnitra, aby bylo více stupňů krizových stavů

    • Zařídíme vznik výukového areálu pod otevřeným nebem: Světa záchranářů na Praze 13 – výstavbu vzdělávacího centra, které by sloužilo nejenom veřejnosti, ale i školním zařízením a odborníkům k získání praktických zkušeností z oblasti bezpečnostní problematiky, ale především k nácviku pravidel a jednání civilních osob při mimořádných událostech

    • Opravujeme a postupně zcela zprovozníme úkryty civilní ochrany, které byly v minulých letech pronajaty a využívaly se pro jiné účely, než je ochrana obyvatel

  • Zdraví
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Zařadit do plánu přípravy nové čtvrti v Letňanech umístění nové spádové nemocnice

    • Dokončit směnu nemocnice na Bulovce se státem, což umožní její rekonstrukci

   • V příštím volebním období
    • Vytvoříme mapu deficitů zdravotní péče, a podle spádovosti praktiků a stomatologů vytvoříme plán jejího doplnění

    • Zajistíme koordinaci, regulaci, spolupráci metropolitní oblasti Praha a zajistíme vybrané druhy péče (urgentní, pohotovostní) blíže občanům Středočeského kraje (Středočechům v kraji). Tím se uvolní pražské kapacity více Pražanům

    • Zavedeme monitoring lůžkových kapacit nemocnic (ZZS je součástí systému, bezpečnější, a ještě rychlejší zajištění urgentní a následné péče). Budeme chránit a podporovat jeho trvalé fungování, nedovolíme jeho „vypnutí“

    • Umístíme heliport na řece Vltavě, aby umožnil leteckou dopravu k nemocnicím v Podolí a na Karlově náměstí

    • Prioritou příštího období musí být maximální podpora péče v domácím prostředí při současném udržení kvalitních kapacit lůžkové péče.

    • Spolupráce (konsorcium) poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných HMP, MČ a církví povede k vyšší kvalitě a efektivitě péče a využití odborného personálu, komplexní služby s větším dosahem do domácího prostředí.

    • Období covidu se promítlo do obezity a sníženého pohybu u mládeže, rozšíříme a posílíme programy na prevenci

    • Chceme u dětí radikálně snížit výskyt zubních kazů, podpoříme MČ finančně a vytvoříme podmínky pro zavedení profese na MŠ, ZŠ – instruktor zubní hygieny

  • Sociální oblast
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Prosadit vyhlášku zakazující energošmejdy na území hl. m. Prahy

    • Zřídit linku pomoci

   • V příštím volebním období
    • Zavedeme možnost využití tzv. well-being aplikací jako prevenci pro lidi s nižší formou
     duševních potíží

    • Vytvoříme online průvodce pro lidi v nouzi, kde na jednom místě shromáždíme veškeré informace o příspěvcích a dávkách v nouzi. Budou zde nabízená řešení pro všechny možné krizové životní situace

    • Zajistíme potravinovou pomoc pro rodiče samoživitele, mladé rodiny a seniory, kteří by se vinou zdražování nákladů na bydlení dostali do životní nouze. Podpoříme fungování potravinových bank a zavedeme možnost anonymních přídělů

    • Chceme ekonomicky udržitelný, na kvalitě služby postavený vícezdrojový systém financování: státního, krajského, obecního i soukromého financování jednotlivých oblastí sociálních služeb dle potřeb a poptávky občanů hl. města Prahy

    • Připravíme komplexní revizi stavu příspěvkových organizací. Cílem je jedna páteřní síť poskytovatelů sociální služeb

    • Nezvýšíme cenu jízdného pro seniory a zachováme bezplatnou MHD pro Pražany nad 65 let

    • Zavedeme vzdělávací systém pro neformální pečující, zejména o osoby pobírající III. a IV. stupeň příspěvku na péči

    • Dokončíme přestavbu všech stanic metra na bezbariérové a obměnu vozového parku tak, aby všechny spoje mohly být bezbariérové

    • Budeme maximálně podporovat sdílenou péči, včetně zajištění dostatečných kapacit respitní péče

    • Při návrhu veřejného prostoru budeme dbát na bezbariérovost detailů

    • Podpoříme zvýšení motivace zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zrevidujeme smluvní systém mezi zaměstnavateli osob se zdravotním postižením a Úřadem práce, aby byl uživatelsky přívětivější, motivující a zároveň spravedlivý

    • Rozvineme systém asistenčních míst pro seniory, která budou pomáhat s běžnou životní agendou a budou místem, kam se budou moci obrátit s prosbou o radu, asistenci nebo pomoc

    • Podporujeme rozvoj dostupného bydlení na území hl. města Prahy pro osoby s duševním onemocněním, závislých na pomoci druhé osoby s dostatečnou pečovatelskou asistencí

    • Chceme radikálně navýšit kapacitu domovů pro pražské seniory, aktuálně máme k dispozici 2800 lůžek, neuspokojených žádostí je přitom přes 6 500. Budeme proto hledat objekty vhodné k přeměně na domovy pro seniory, na takových investicích by se pak podílelo i hlavní město. Příliv válečných uprchlíků je šancí, jak získat kvalifikované pracovníky pro nově zřizované kapacity a rozšířené asistenční služby pro seniory

    • Budeme podporovat centra pro osoby s autismem v Praze

    • Budeme podporovat život seniorů v domácím prostředí, zároveň respektujeme potřebu
     profesionální péče sociálních služeb

    • Nabídneme seniorům možnost komunitního mezigeneračního bydlení s nabídkou asistenčních/ošetřovatelských služeb

    • Prosadíme více pracovních/volnočasových/vzdělávacích aktivit směřujících do oblasti seniorské populace, tzv. Silver economy a Silver business na území hl. města Prahy

    • Budeme podporovat prevenci krizových životních situací pomocí Sociálních poradenských center

    • Vytvoříme Pražské centrum primární prevence, které zřídíme v rámci Centra sociálních služeb Praha. Obsahovou náplní bude komunitní vícegenerační centrum, poradenství, koordinace zjištění a potřeb mezi jednotlivými Sociálními poradenskými centry pro životní události občana na ÚMČ

    • Zavedeme komplexní služby a podporu pro dospívající, kteří odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení ústavní péče v návaznosti na využití dostupného/sociálního bydlení na území hl. města Prahy v koordinaci s MČ

  • ukrajinská krize – integrace
   • V příštím volebním období
    • Zřídíme na magistrátu koordinátora integrace, který by koordinoval spolupráci s městskými částmi a vyrovnával rozdíly v kvalitě mezi nimi. Na městských částech podpoříme vznik pozic zabývajících se integrací.

    • Budeme tlačit na mezioborovou spolupráci v rámci úřadů: vzájemná aktivní spolupráce, informovanost a předávání zkušeností relevantních odborů (sociální odbor, odbor školství, živnostenský odbor, OSPOD, odbor kultury, tiskový odbor apod.)

    • Podpoříme navýšení personálního zastoupení v dané oblasti.

    • Budeme podporovat lepší komunikaci úřadů přímo s cizinci.

    • Budeme pokračovat ve finanční podpoře neziskových organizací zabývající se integrací.

    • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se pokusíme zajistit nízkoprahovou češtinu pro cizince a uprchlíky, kteří o to mají zájem.

    • Podpoříme finský model (dětské skupiny při DDM) - kdy se o tu skupinu někdo stará – rodiče mohou pracovat a děti se učí česky.

    • Podpoříme DDM a volnočasové vzdělávání pro cizince.

 • Veřejný prostor
  • Náměstí a ulice
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Opravit dolní část Václavského náměstí a přidat dvě nová stromořadí s fontánou, po 15
     letech příprav

    • Vylepšit Smetanovo nábřeží a přidat nové stromořadí

    • Vybudovat čapadlo Hollar

    • Uspořádat mezinárodní architektonickou soutěž Florenc 21, která výrazně zlepší veřejná
     prostranství v okolí Florence

    • Schválit manuál pro kultivovanou Prahu

   • V příštím volebním období
    • V mezinárodním soutěžním dialogu najdeme řešení pro okolí Hlavního nádraží, tzv.
     Sherwood

    • Vrátíme tramvaje na Václavák a zajistíme rekonstrukci pro jeho horní polovinu

    • Zrekonstruujeme Karlovo náměstí, Mariánské náměstí, Malostranské náměstí, Palachovo náměstí a zahájíme přestavbu Kulaťáku, zahájíme úpravy Kampusu Dejvice

    • Budeme pokračovat v rekonstrukcích ulic podle manuálu veřejných prostranství

    • Dotáhneme výměnu zastávek za nové designové, a dokončíme zrušení nevýhodných
     smluv

    • Dotáhneme zklidnění a rekonstrukci Smetanova nábřeží

  • Parky a krajina
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Prosadit v novém územním plánu ochranu zeleně na sídlištích a větší ochranu velkých
     pražských parků

    • Novým územním plánem více ochránit otevřenou krajinu za městem

    • Schválit Manuál stromořadí

    • Vysadit půl milionu stromů, vybudovali jsme tak například lesoparky Arborka a Na Musile

   • V příštím volebním období
    • Vybudujeme 4 nové metropolitní parky: Soutok Berounky a Vltavy, Rohanský ostrov,
     Trojská Kotlina a Trojmezí

    • Budeme pokračovat v revitalizaci parků Vítkov, Letná, Petřín a Hvězda

    • Budeme budovat tzv. urban tree canopy – zelený deštník proti přehřívání města

    • Budeme se soustředit především na kvalitu a vitalitu stromů, nebudeme se bát nahradit
     polomrtvé stromy novými, vitálnějšími, lépe zasazenými

  • Voda
   • V minulém volebním období se podařilo
    • Umístit velké množství pítek a mlžítek do pražských ulic

    • Postavit přírodní retenční park Čihadla a přírodní park Lítožnice

    • Revitalizovat celou řadu pražských rybníků, např. Šeberák či Zámecký rybník
     v Čakovicích

    • Vytvořit nový rybník na Letné

    • Revitalizovat pražské potoky tak, aby lépe plnily své ekologické i protipovodňové funkce

    • Připravit novelu Pražských stavebních předpisů tak, aby více podporovala zelené střechy
     a retenci vody

   • V příštím volebním období
    • Součástí parků Soutok, Rohanský ostrov a Trojská kotlina budou rozsáhlá
     protipovodňová opatření, která ochrání Prahu před povodněmi. Začneme s jejich
     realizací

    • Budeme aktivně pokračovat v budování další protipovodňové ochrany a budeme
     pečovat o stávající

    • Zahájíme revitalizaci Štvanice

    • Budeme budovat retence na zavlažování městské zeleně, a to pro dešťovou i
     průsakovou vodu

    • Budeme zpřístupňovat Vltavu a městské potoky pro přírodní koupání